czwartek, 21 czerwca 2018

Praca w Muzeum Stutthof


Załącznik  nr 2
do Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy
w Muzeum Stutthof w Sztutowie.


MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Nazwa stanowiska pracy: … ds. zamówień publicznych i administracji ………
Rodzaj umowy: …………umowa o pracę…………………….
Wymiar czasu pracy: …………………pełny wymiar czasu pracy………………………
1.     
Wymagania niezbędne:
1)    Wykształcenie wyższe,

1      Wymagania dodatkowe:
1)    doświadczenie w pracy z zakresu administracji,

2)    wykształcenie z zakresu administracji, ekonomii,
3)    bardzo dobra obsługa komputera, w tym oprogramowania biurowego, w szczególności pakietu Microsoft Office [głównie Excel, Access, Word, Outlook]
4)    komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
5)    analizowanie, planowanie i ustalanie priorytetów,
2      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:
1.     Kompleksowa obsługa postępowania przetargowego od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w pracach komisji przetargowej.
2.     Tworzenie rocznego planu zamówień publicznych oraz bieżąca jego aktualizacja.
3.     Nadzór i koordynacja postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro.
4.     Realizacja zadań wynikających z administrowania i gospodarowania majątkiem Muzeum,  
5.     Prowadzenie spraw dotyczących posiadanych środków transportu samochodowego, w tym dokonywanie ubezpieczeń i  przeglądów.
6.     Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem w sprzęt techniczny i biurowy oraz z zabezpieczeniem wszelkich środków związanych z pracami porządkowymi na terenie Muzeum.
7.     Przygotowywanie i prowadzenie rejestru umów dotyczących najmu lub dzierżawy powierzchni w obiektach Muzeum.
8.     Prowadzenie gospodarki magazynowej, zgodnie z instrukcją gospodarki magazynowej.
9.     Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i ustalaniem cen, nowo przyjętych wydawnictw.
10.  Prowadzenie spraw związanych z systemem ISBN.
11.  Sporządzanie sprawozdań okresowych zgodnych z zakresem stanowiska.
12.  Stałe zastępstwo pracownika sekretariatu.

Wymagane dokumenty:
a)   list motywacyjny, Curriculum vitae (CV) z podaniem kontaktu z kandydatem,
b)   kwestionariusz osobowy,
c)   kserokopie świadectw pracy [jeśli takie posiada] lub oświadczenie kandydat w przypadku trwającego stosunku pracy,
d)   kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
f)    referencje,
g)   oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
h)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Stutthof w Sztutowie,
i)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko ds. zamówień publicznych  administracji”, w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku godz. 11.00 pod adresem: 

Muzeum Stutthof w Sztutowie Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum oraz na stronie BIP Muzeum.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz