poniedziałek, 25 lipca 2016

“Igrzyska za drutami”

Muzeum Stutthof w Sztutowie, 
4 sierpnia - 2 października 2016 r.

W 1940 r. letnie igrzyska olimpijskie miały odbyć się w Tokio. Wybuch II wojny światowej pokrzyżował te plany. Wydawać by się mogło, że idea olimpijska przegrała z przemocą i na kolejne igrzyska świat musiał czekać aż 12 lat  - od 1936 (Berlin) do 1948 r. (Londyn). Niewiele osób jednak wie, że ciągłość igrzyska uratowali … Polacy, a dokładniej polscy żołnierze, przybywający w niewoli w obozach jenieckich. 31 sierpnia w stalagu XIIIA Langwasser pod Norymbergą rozpoczęły się̨ konspiracyjne igrzyska olimpijskie, które trwały 9 dni. W 1944 r. W 1944 r. igrzyska, już za zgodą władz obozowych, zorganizowano w dwóch oflagach: II C Woldenberg i II D Gross-Bron. Sport odgrywał w życiu więźniów niesłychanie istotną rolę. Nie tylko budował tężyznę fizyczną, ale także podtrzymywał na duchu, był odskocznią od obozowej codzienności i namiastką wolności. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nigdy nie uznał igrzysk rozgrywanych w obozach jenieckich za oficjalne, ale upamiętnił je zachowując numerację następnych tak, jakby te wypadające na czas wojny rozegrane zostały normalnie. Igrzyska w Berlinie oznaczone były numerem XI, a pierwsze powojenne, rozegrane w Londynie w 1948 r.  - XIV.
Wystawa będzie opowieścią o bohaterach tamtych wydarzeń i igrzyskach zilustrowaną planszami.
Warto przypomnieć sobie wydarzenia tamtych lat w momencie, gdy w Rio de Janeiro rozgrywane będą kolejne, już XXXI igrzyska letnie.

Wybór pamiątek z unikalnego zbioru po sportowcach z obozów jenieckich zobaczyć można będzie na prezentowanej równolegle wystawie w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Zobaczyć można będzie tam archiwalia i muzealia, m.inn. wykonane własnym sumptem proporczyki, medale, puchary, znaczki, komplet szachów obozowych, plakaty, dyplomy i listy gratulacyjne. Wszystko to związane jest z igrzyskami, ale także z uprawianiem sportu w obozach.


Zapraszamy do Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku ! 


czwartek, 21 lipca 2016

Tymczasowy Regulamin zwiedzania Muzeum Stutthof


ZARZĄDZENIE NR 12/2016
Dyrektora Muzeum Stutthof
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia tymczasowego regulaminu zwiedzania Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Na podstawie Zarządzenia Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. zarządzam co następuje:
§ 1.

Wprowadzam na terenie Muzeum Stutthof tymczasowy regulamin zwiedzania w okresie od  20 lipca 2016 r. godz. 0:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.


§ 2.

Polecam opublikowanie regulaminu na stronie internetowej Muzeum Stutthof, profilach Muzeum w mediach społecznościowych oraz wyłożenie go do wglądu zwiedzających w Biurze Obsługi Zwiedzających Muzeum Stutthof.

§ 3.

Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


Tymczasowy regulamin zwiedzania terenu Muzeum Stutthof
w dniach od 20 lipca do 1 sierpnia 2016 r.
§ 1 
Informacje ogólne
1.      Teren Muzeum i wszystkie znajdujące się na nim zabytkowe obiekty i przedmioty stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia wszelkich obiektów i przedmiotów znajdujących się na terenie Muzeum i będących pod jego ochroną.
2.      Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc i budynków na terenie Muzeum może zostać decyzją Dyrekcji Muzeum ograniczony lub całkowicie wyłączony.
3.      Upamiętnienie ofiar KL Stutthof w ramach pobytu na terenie Muzeum, związane z odstępstwami od zasad określonych w niniejszym regulaminie, wymaga uprzedniego uzgodnienia tego faktu z dyrektorem Muzeum lub osobą przez niego upoważnioną.
§ 2
Przepisy porządkowe
1.      Przebywając na terenie Muzeum należy zachowywać się z należytą powagą  i szacunkiem. Odwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca.
2.      W czasie pobytu w Muzeum należy stosować się do poleceń pracowników Muzeum oraz służb porządkowo-informacyjnych. Dopuszcza się poruszanie wyłącznie po udostępnionej i wytyczonej trasie.
3.      Straż Muzealna na podstawie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U 2014 poz. 1099 ze zm.) ma prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia Muzeum osób, które nie przestrzegają Regulaminu zwiedzania. Z tego tytułu nie przysługują odwiedzającym żadne roszczenia.
4.      Osoby wchodzące na teren Muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum.
§ 3
Zakazy
Na terenie Muzeum obowiązują zakazy:
1.      Zapalania świeczek i zniczy na terenie Muzeum.
2.      Spożywania posiłków, alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów.
3.      Wjazdu jakimikolwiek pojazdami, za wyjątkiem wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.
4.      Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (zakaz nie dotyczy psa przewodnika towarzyszącego osobie niepełnosprawnej).
5.      Wnoszenia flag na drzewcach, transparentów, plakatów, reklam, akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6.      Wnoszenia broni, przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu.
7.      Wejścia na teren Muzeum pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8.      Używania instrumentów muzycznych, radioodbiorników oraz innego sprzętu nagłaśniającego.
9.      Używania dronów na  terenie Muzeum, bez zgody dyrektora Muzeum.
10.    Fotografowania w rejonie stanowisk kontroli bezpieczeństwa osób odwiedzających 
i bagażu podręcznego.
11.    Zejścia z wytyczonej trasy zwiedzania.
§ 4
Postanowienia końcowe

Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wobec osób nie stosujących się do powyższych zasad zostaną zastosowane przewidziane prawem środki.Tymczasowy Regulamin zwiedzania Muzeum Stutthof


ZARZĄDZENIE NR 12/2016
Dyrektora Muzeum Stutthof
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia tymczasowego regulaminu zwiedzania Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Na podstawie Zarządzenia Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. zarządzam co następuje:
§ 1.

Wprowadzam na terenie Muzeum Stutthof tymczasowy regulamin zwiedzania w okresie od  20 lipca 2016 r. godz. 0:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.


§ 2.

Polecam opublikowanie regulaminu na stronie internetowej Muzeum Stutthof, profilach Muzeum w mediach społecznościowych oraz wyłożenie go do wglądu zwiedzających w Biurze Obsługi Zwiedzających Muzeum Stutthof.

§ 3.

Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


Tymczasowy regulamin zwiedzania terenu Muzeum Stutthof
w dniach od 20 lipca do 1 sierpnia 2016 r.
§ 1 
Informacje ogólne
1.      Teren Muzeum i wszystkie znajdujące się na nim zabytkowe obiekty i przedmioty stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia wszelkich obiektów i przedmiotów znajdujących się na terenie Muzeum i będących pod jego ochroną.
2.      Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc i budynków na terenie Muzeum może zostać decyzją Dyrekcji Muzeum ograniczony lub całkowicie wyłączony.
3.      Upamiętnienie ofiar KL Stutthof w ramach pobytu na terenie Muzeum, związane z odstępstwami od zasad określonych w niniejszym regulaminie, wymaga uprzedniego uzgodnienia tego faktu z dyrektorem Muzeum lub osobą przez niego upoważnioną.
§ 2
Przepisy porządkowe
1.      Przebywając na terenie Muzeum należy zachowywać się z należytą powagą  i szacunkiem. Odwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca.
2.      W czasie pobytu w Muzeum należy stosować się do poleceń pracowników Muzeum oraz służb porządkowo-informacyjnych. Dopuszcza się poruszanie wyłącznie po udostępnionej i wytyczonej trasie.
3.      Straż Muzealna na podstawie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U 2014 poz. 1099 ze zm.) ma prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia Muzeum osób, które nie przestrzegają Regulaminu zwiedzania. Z tego tytułu nie przysługują odwiedzającym żadne roszczenia.
4.      Osoby wchodzące na teren Muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum.
§ 3
Zakazy
Na terenie Muzeum obowiązują zakazy:
1.      Zapalania świeczek i zniczy na terenie Muzeum.
2.      Spożywania posiłków, alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów.
3.      Wjazdu jakimikolwiek pojazdami, za wyjątkiem wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.
4.      Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (zakaz nie dotyczy psa przewodnika towarzyszącego osobie niepełnosprawnej).
5.      Wnoszenia flag na drzewcach, transparentów, plakatów, reklam, akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6.      Wnoszenia broni, przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu.
7.      Wejścia na teren Muzeum pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8.      Używania instrumentów muzycznych, radioodbiorników oraz innego sprzętu nagłaśniającego.
9.      Używania dronów na  terenie Muzeum, bez zgody dyrektora Muzeum.
10.    Fotografowania w rejonie stanowisk kontroli bezpieczeństwa osób odwiedzających 
i bagażu podręcznego.
11.    Zejścia z wytyczonej trasy zwiedzania.
§ 4
Postanowienia końcowe

Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wobec osób nie stosujących się do powyższych zasad zostaną zastosowane przewidziane prawem środki.Apel dyrektora Muzeum Stutthof

Miniony wiek oprócz wielu osiągnięć zaowocował również dwoma kataklizmami, zmieniającymi na zawsze obraz świata. Szczególnie totalitaryzmy lat 40. sprowadziły ludzkość na skraj przepaści, poprzez opracowanie i perfekcyjne zastosowanie technologii eksterminacji całych narodów.

Wstrząsającym efektem tej epoki stały się obozy koncentracyjne. Dziś są one tą częścią historii ludzkości, która budzi w człowieku poczucie naturalnego wstydu i równie naturalną potrzebę zapomnienia. Lecz właśnie w imię człowieczeństwa, w imię najwyższych wartości humanitarnych nie wolno nam tego uczynić. Dlatego na terenach zbiorowej kaźni, jakimi były obozy koncentracyjne, utworzono miejsca pamięci i muzea. Nie po to, by przypominać światu, że zrobili to Niemcy czy Rosjanie, lecz by przypomnieć człowiekowi to, do czego, może być zdolny.

Podczas Światowych Dni Młodzieży, których uczestnicy odwiedzą również Miejsce Pamięci znajdujące się pod opieką Muzeum Stutthof, zespół pracowników dołoży starań – jak zawsze – aby umożliwić wszystkim przybyłym odbycie tej wyjątkowej osobistej lekcji historii. Jednak w tym szczególnym okresie apeluję o wyrozumiałość wobec zasad, którym podczas odwiedzin Miejsca Pamięci należy się podporządkować.

Proszę stosować się do poleceń pracowników Muzeum oraz służb porządkowo-informacyjnych. Oczekujemy, że przebywający na terenie Muzeum zachowają należytą powagą i szacunek. Od odwiedzających będziemy wymagać ubioru stosownego do charakteru miejsca. Do 1 sierpnia br. nie będzie wstępu do archiwum oraz pomieszczeń biurowych. Dopuszczalne będzie wyłącznie poruszanie się po trasie zwiedzania oraz obiektach wystawowych. Nie będą dostępne wystawy czasowe. W ramach ustawowych uprawnień Straż Muzealna ma prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia Muzeum osób, które nie przestrzegają Regulaminu zwiedzania. Z tego tytułu nie przysługują odwiedzającym żadne roszczenia. Osoby wchodzące na teren Muzeum muszą się liczyć, że zarówno one jak i ich bagaż mogą zostać poddane kontroli. Odmawiający kontroli, nie zostaną wpuszczeni na teren Muzeum. Wniesionego bagażu bezwzględnie nie można zostawiać bez opieki. Nie będzie możliwe wprowadzanie przez zwiedzających rowerów i wjeżdżania pojazdami mechanicznymi poza wyznaczony parking.

Licząc na wyrozumiałość pozostaję z szacunkiem,
Piotr Tarnowski

dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie


czwartek, 7 lipca 2016

Czas próby i nadzieiW poniedziałek 4 lipca 2016 r. w Sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego Burmistrz Michał Majewski, Rada Miasta Kościerzyna, Muzeum Stutthof i Muzeum Ziemi Kościerskiej zorganizowały uroczystość pod hasłem „Czas próby i nadziei 1939 – 1945”. W sali zapełnionej gośćmi władze miasta Kościerzyny uhonorowały Medalem im. Tomasza Rogali 96 - letniego Wernera Rzeźnikowskiego.         
      
W czasie okupacji niemieckiej działał w strukturach Szarych Szeregów ZWZ  AK, za co został aresztowany i osadzony w 1942 r. w KL Stutthof jako więzień polityczny nr 19 384. W 1945 r. przeżył ewakuację z obozu w Marszu Śmierci przez Żuławy i Kaszuby w kierunku Lęborka. Powrócił do swojego  rodzinnego miasta, gdzie został w 1946 r. pierwszym Komendantem Hufca ZHP w Kościerzynie, rozpoczął prace i założył rodzinę.  Obok bohatera wieczoru zasiadł jego przyjaciel  99 - letni Felicjan Łada, który przyjechał na tę uroczystość z Gdyni. Obaj przeżyli pobyt w KL Stutthof w bloku nr 5 w Nowym Obozie, w tej samej izbie i na tej samej pryczy. Mieszkańcy Kościerzyny mogli już w 2015 r. zapoznać się z postacią W. Rzeźnikowskiego i jego drogą życiową, dzięki  napisanej przez Elżbietę Szybowską  książce „ Szary nr 19 384”.
 
Goście mogli obejrzeć  film dokumentalny „Pan Werner” zrealizowany przez młodych twórców Wandę Dittrich i Mariusza Wirskiego. Film, którego bohaterem jest W. Rzeźnikowski,  został zakwalifikowany do katalogu międzynarodowych targów filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmowym w Cannes. Wkrótce zostanie również przedstawiony na festiwalu filmowym w Gdyni.

Podczas uroczystości odbyła się promocja najnowszej publikacji Muzeum Ziemi Kościerskiej  „Czas próby i nadziei. Wspomnienia mieszkańców Ziemi Kościerskiej z lat 1939 – 1945”. Jej recenzenci prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, kustosz dyplomowany Muzeum Stutthof  i prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner  omówili znaczenie zebranych wywiadów od 51 osób, które doświadczyły wysiedleń w 1939 r. z powiatu kościerskiego i Kościerzyny lub mogły opowiedzieć o swoich doświadczeniach i przeżyciach doznanych w związku z zakończeniem II wojny światowej w 1945 r. Jak wiadomo rok ten przyniósł Polakom kolejne zniewolenie. Wywiady pod kierunkiem pracowników Muzeum Ziemi Kościerskiej spisali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego. Dzięki tej pracy ocalono od zapomnienia dla przyszłych pokoleń dramatyczne przeżycia świadków czasu wojny, mieszkańców Ziemi Kościerskiej. Włodarze miasta oraz dyrektor Muzeum Stutthof wręczyli podziękowania i książki autorom wywiadów i osobom je spisującym. 

EG