czwartek, 21 lipca 2016

Tymczasowy Regulamin zwiedzania Muzeum Stutthof


ZARZĄDZENIE NR 12/2016
Dyrektora Muzeum Stutthof
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia tymczasowego regulaminu zwiedzania Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Na podstawie Zarządzenia Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. zarządzam co następuje:
§ 1.

Wprowadzam na terenie Muzeum Stutthof tymczasowy regulamin zwiedzania w okresie od  20 lipca 2016 r. godz. 0:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.


§ 2.

Polecam opublikowanie regulaminu na stronie internetowej Muzeum Stutthof, profilach Muzeum w mediach społecznościowych oraz wyłożenie go do wglądu zwiedzających w Biurze Obsługi Zwiedzających Muzeum Stutthof.

§ 3.

Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


Tymczasowy regulamin zwiedzania terenu Muzeum Stutthof
w dniach od 20 lipca do 1 sierpnia 2016 r.
§ 1 
Informacje ogólne
1.      Teren Muzeum i wszystkie znajdujące się na nim zabytkowe obiekty i przedmioty stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia wszelkich obiektów i przedmiotów znajdujących się na terenie Muzeum i będących pod jego ochroną.
2.      Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc i budynków na terenie Muzeum może zostać decyzją Dyrekcji Muzeum ograniczony lub całkowicie wyłączony.
3.      Upamiętnienie ofiar KL Stutthof w ramach pobytu na terenie Muzeum, związane z odstępstwami od zasad określonych w niniejszym regulaminie, wymaga uprzedniego uzgodnienia tego faktu z dyrektorem Muzeum lub osobą przez niego upoważnioną.
§ 2
Przepisy porządkowe
1.      Przebywając na terenie Muzeum należy zachowywać się z należytą powagą  i szacunkiem. Odwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca.
2.      W czasie pobytu w Muzeum należy stosować się do poleceń pracowników Muzeum oraz służb porządkowo-informacyjnych. Dopuszcza się poruszanie wyłącznie po udostępnionej i wytyczonej trasie.
3.      Straż Muzealna na podstawie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U 2014 poz. 1099 ze zm.) ma prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia Muzeum osób, które nie przestrzegają Regulaminu zwiedzania. Z tego tytułu nie przysługują odwiedzającym żadne roszczenia.
4.      Osoby wchodzące na teren Muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum.
§ 3
Zakazy
Na terenie Muzeum obowiązują zakazy:
1.      Zapalania świeczek i zniczy na terenie Muzeum.
2.      Spożywania posiłków, alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów.
3.      Wjazdu jakimikolwiek pojazdami, za wyjątkiem wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.
4.      Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (zakaz nie dotyczy psa przewodnika towarzyszącego osobie niepełnosprawnej).
5.      Wnoszenia flag na drzewcach, transparentów, plakatów, reklam, akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6.      Wnoszenia broni, przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu.
7.      Wejścia na teren Muzeum pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8.      Używania instrumentów muzycznych, radioodbiorników oraz innego sprzętu nagłaśniającego.
9.      Używania dronów na  terenie Muzeum, bez zgody dyrektora Muzeum.
10.    Fotografowania w rejonie stanowisk kontroli bezpieczeństwa osób odwiedzających 
i bagażu podręcznego.
11.    Zejścia z wytyczonej trasy zwiedzania.
§ 4
Postanowienia końcowe

Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wobec osób nie stosujących się do powyższych zasad zostaną zastosowane przewidziane prawem środki.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz