poniedziałek, 9 listopada 2015

KRISTALLNACHT – KRYSZTAŁOWA NOC / THE NIGHT OF BROKEN GLASS / NOTTE DI CRISTALLO / NUIT DE CRISTAL / KŘIŠŤÁLOVÁ NOC

 9 listopada mija rocznica „Kryształowej Nocy” – pogromu Żydów dokonanego przez hitlerowców w 1938 roku na terenie Niemiec.


28 października 1938r., w godzinach nocnych, na stację graniczną w Zbąszyniu od strony Niemiec, wjeżdża pociąg osobowy. Podróżujący pociągiem ludzie stanowią część z 17 tysięcy aresztowanych na terenie Niemiec Żydów polskiego pochodzenia. Początkowo do Polski nikt nie zostaje wpuszczony. Sytuację zmienia dopiero interwencja ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, który podejmuje decyzję o wpuszczeniu pociągu do Polski. Miejscowe władze wzywają mieszkańców do udzielenia pomocy uchodźcom. Niemal natychmiast organizują się dwa ambulatoria, szpital, polowe kuchnie i stołówki. Ciężej chorych przewozi się do okolicznych szpitali. Część z uchodźców przejmuje gmina żydowska. Wkrótce w Zbąszyniu powstaje dla nich obóz przejściowy. Krewni i znajomi z całej Polski przyjeżdżają odbierać swoich bliskich. W Warszawie organizuje się komitet pomocy uchodźcom, którego ekspozytura działa w Zbąszyniu.

Zemsta

Jednym z przymusowych uchodźców jest skromny szewc, Sendel Grynszpan z rodziną. Po przybyciu do Polski wysyła on kartkę pocztową do Paryża, gdzie przebywa Herszel Grynszpan, jego siedemnastoletni syn. Opisuje przebieg wydarzeń, wyrażając oburzenie postępowaniem władz niemieckich. Herszel, nie mogąc darować krzywdy jaką wyrządzono jego rodzicom, postanawia na własną rękę pomścić bliskich. Wczesnym rankiem, 7 listopada 1938 roku, udaje się pod ambasadę niemiecką w Paryżu. Zamierza zamordować ambasadora, hrabiego Hannesa von Welczka. Przypadkowo spotyka ambasadora wracającego z porannego spaceru. Nie wiedząc jak wygląda poszukiwany przez niego człowiek, pyta przechodnia, gdzie może znaleźć von Welczka. Ten zaś, nie zdradzając swojej tożsamości, kieruje go do kancelarii przyjmującej interesantów. Gdy Grynszpan wchodzi do środka, widzi stojącego w drzwiach kancelarii radcę Ernsta vom Ratha. Sądząc, że to ambasador, zaczyna strzelać w jego kierunku. Ernst vom Rath żyje jeszcze potem dwa dni. Umiera w wyniku odniesionych ran. Grynszpan przesłuchiwany przez francuską policję zeznaje, że do zbrodni popchnęła go wiadomość o brutalnej deportacji Żydów. Mówi: „Bycie Żydem nie jest przestępstwem. Nie jestem psem. Mam prawo żyć, i Żydzi mają prawo do istnienia na tym świecie. Gdziekolwiek się nie pojawiłem, byłem traktowany gorzej jak zwierzę”

Kryształowa Noc

Czyn Herszela Grynszpana zostaje natychmiast wykorzystany przez nazistów. Tylko czekali na taki pretekst. Dwa dni po zamachu Joseph Goebbels w Monachium daje sygnał do odwetu.
9 listopada 1938 roku, na ulice niemieckich miast wychodzą nazistowskie bojówki, demolując żydowskie sklepy i domy, paląc świątynie i aresztując niewinnych ludzi. Ofiarami zainscenizowanego przez hitlerowców pogromu pada 91 osób, a 30 tysięcy zostaje aresztowanych. 177 synagog staje w ogniu, plądruje się 7500 żydowskich sklepów, grabi żydowskie cmentarze, szpitale i szkoły. Wydarzenie to wchodzi do historii jako "Kryształowa Noc" - od dziesiątków tysięcy rozbitych szyb wystawowych żydowskich sklepów, których odłamki zalegają ulice.
"Noc Kryształowa" uznawana jest jako początek Holocaustu, czyli planowego wyniszczenia Żydów przez nazistów. Propaganda III Rzeszy przedstawia te zdarzenia jako żywiołowy protest społeczeństwa przeciwko zabójstwu radcy vom Ratha. Julius Streicher, redaktor tygodnika "Der Stürmer" pisze: "Ktokolwiek czyni to, co czyni Żyd, jest szubrawcem, przestępcą.  Kto zaś powtarza coś za Żydem lub chce go naśladować, zasługuje na taki sam los: zagładę i śmierć".

Teorie spiskowe

Uważa się powszechnie, że Herszel Grynszpan chciał zamordować ambasadora Niemiec w Paryżu, hrabiego Welczka, zastrzelił zaś pierwszą napotkaną osobę. Zrobił to dlatego, że hitlerowskie Niemcy postanowiły pozbyć się kilkunastu tysięcy Żydów przybyłych z Polski – wśród nich jego rodziców. Jest jednak ktoś, kto uważa inaczej. Niemiecki historyk Hans-Jürgen Döscher twierdzi, że Herszel Grynszpan dokładnie wiedział do kogo strzela i dlaczego. A strzelał do swego byłego rzekomego kochanka, który nie wywiązał się ze złożonych obietnic. Profesor Döscher, który wykłada historię współczesną na uniwersytecie w Osnabrück, podjął próbę szczegółowego odtworzenia wydarzeń, które doprowadziły do „Kryształowej Nocy”. Profesor twierdzi, iż posłużył się przy tym nigdzie dotąd nie publikowanymi dokumentami. Wśród tych dokumentów znalazły również zeznania świadków i pamiętniki znanego pisarza francuskiego André Gide'a. Wyniki badań profesora przedstawiła gazeta "Guardian”. Z badań tych wynika, że niemiecki dyplomata Ernst vom Rath znany był w paryskim środowisku homoseksualnym jako "ambasadorowa" lub też "Notre Dame de Paris". Vom Rath widywany był często w popularnym wówczas barze "Le Boeuf sur le Toit" i tam właśnie miał poznać Herszela Grynszpana. Niemiecki dyplomata obiecał rzekomo Grynszpanowi załatwienie paszportu, ale słowa nie dotrzymał. Zrozpaczony chłopak postanowił się zemścić.

Niejasne są dalsze losy Herszela Grynszpana. Po aresztowaniu przebywał we francuskim areszcie przez 20 miesięcy. Wszelkie starania o jego uwolnienie nie przyniosły efektu. Był w więzieniu do czerwca 1940r., kiedy to Niemcy zajęli Paryż. Stąd przetransportowano go do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie słuch po nim zaginął.

Jedna z głoszonych po wojnie hipotez mówi, że Grynszpan był trzymany w więzieniu do końca wojny i został w końcu uwolniony przez aliantów. Później powrócił do Paryża, zmienił nazwisko i zaczął życie od nowa. W 1959 roku miał się rzekomo ożenić się i zostać ojcem dwójki dzieci. Jego postępowanie miało jakoby wynikać ze strachu przed zemstą na nim i jego rodzinie.
Inna hipoteza (oparta podobno na danych Interpolu) głosi, że Grynszpan żył w Paryżu pod innym nazwiskiem. Po raz ostatni miał być widziany w końcu stycznia 1945 roku w brandenburskim więzieniu, gdzie został zarejestrowany jako Otto Schneider, urodzony 28 marca 1921 roku. Posiadał numer 3520/44.

Która z tych hipotez jest prawdziwa? Być może żadna. Pewne jest jedno, że postępek Herszela Grynszpana posłużył Hitlerowi jako pretekst do podjęcia przeciwko zamieszkałym w Niemczech Żydom działań eksterminacyjnych na wielką skalę.
ws

Przy pisaniu niniejszego tekstu wykorzystano trzecie wydania książki Franciszka Ryszki „Noc i Mgła” (Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1997) oraz informacji dostępnych na polskich i angielskojęzycznych stronach internetowych.Tłumaczenie z j. angielskiego – Joanna Szymańska.   

_____________________________________________________________

On 9th November we will commemorate the anniversary of the Night of Broken Glass – a pogrom against Jews carried out by the Nazis in 1938, in Germany. 
It’s night, 28th October, 1938, a passenger train from Germany arrives at the rail border crossing in Zbąszyń. People on the train are some of 17,000 Jews of Polish origin arrested in Germany.  At first, Polish border guards don’t let nobody in. The situation doesn’t change until an intervention of Polish Minister of Foreign Affairs, Józef Beck, who decides to allow the train to enter the country. Local authorities appeal to the inhabitants to help the refugees. Two out-patient clinics, a hospital, field kitchen and canteen are almost immediately organized. Patients in more serious condition are transported to local hospitals. Some of the refugees are taken by the Jewish community. A transit camp for them is soon set up in Zbąszyń. Family and friends from all over Poland come to rescue their close ones. A committee for refugees is created in Warsaw, with branch in Zbąszyń.
Revenge
One of the refugees is Sendel Grynszpan, a modest shoemaker, with his family. When he comes to Poland he sends a postcard to his 17-year-old son, Herschel Grynszpan, who is in Paris. He tells how the situation looks and expresses his frustration with the actions of the German authorities. Because of the injustice that his parents have experienced, Herschel decides to avenge his family on his own. Early in the morning of 7th November, 1938 he heads towards the German Embassy in Paris. He is going to murder an ambassador, Count Hannes von Welczek. He accidentally meets the ambassador while he is coming back from his morning walk. Herschel doesn’t know how the ambassador looks, so he asks the passer-by where he can find von Welczek. The ambassador doesn’t reveal his identity and tells Herschel to go to the administrative office. When Grynszpan enters the office he sees Ernst vom Rath, a dimplomat. He thinks that it is the ambassador, so he shoots vom Rath a few times. Ernst vom Rath dies of his wounds after two days. Grynszpan is being questioned by French police and testifies that he commited the murder after hearing the news of brutal deportation of Jews. He says: "Being a Jew is not a crime. I am not a dog. I have the right to live, and Jews have the right to exist in this world. Wherever I have been, I was treated worse than an animal.”
The Night of Broken Glass
Herschel Grynszpan’s action is immediately used by the Nazis. They have just been waiting for such opportunity. Two days after the assassination, Joseph Goebbels gives a clear signal from Munich to take the revenge.
On 9th November, 1938, Nazi hit squad go out on the streets of German cities and demolish Jewish shops and homes, burn synagogues and arrest innocent people. During the pogrom organized by the Nazis, there are 91 victims and 30,000 people arrested. 177 synagogues are on fire, 7,500 Jewish shops are ransacked, Jewish cemeteries, hospitals and schools are plundered. This event goes down in history as the "Night of Broken Glass", from thousands of shattered shopfronts of Jewish shops which lie around on the streets.
"The Night of Broken Glass" is viewed as the beginning of the Holocaust, a programme of systematic murder of Jews by Nazi Germany. Propaganda of the Third Reich depicts the events as a spontaneous social protest against the assassination of Ernst vom Rath. Julius Streicher, an editor of Der Stürmer newspaper writes: "Whoever does what a Jew does is a rascal and a criminal. And whoever repeats something after a Jew or wants to imitate them, deserves the same fate: annihilation and death".   
Conspiracy theories
It is commonly believed that Herschel Grynszpan wanted to murder the German ambassador, Count Wilczek, but killed the first person that he saw. He did it because Nazi Germany decided to get rid of thousands of Jews who had come there from Poland and among them there were his parents. However, there are people who think differently. German historian, Hans-Jürgen Döscher, states that Herschel Grynszpan knew exactly who he was shooting at and why. And he was shooting at his alleged lover who hadn’t fulfilled his promises. Professor Döscher, who gives lectures on contemporary history at the University of Osnabrück, has made an attempt to recreate the events that led to the “Night of Broken Glass”. According to the professor, he used documents which have never been published before and among them there are also testimonies of witnesses and diaries of a famous French author, André Gide. The results of professor’s study were published in The Guardian.They show that the German diplomat, Ernst vom Rath, was known in the Parisian homosexual community as the “ambassadress” or “Notre Dame de Paris”.  Vom Rath was often seen in a popular bar "Le Boeuf sur le Toit" and it is where he is said to have met Herschel Grynszpan. The German diplomat supposedly promised to get a passport for Grynszpan but he didn’t keep his promise. The boy was in despair and he decided to get revenge. 
It is unknown what then happened to Herschel Grynszpan. After he had been arrested he was kept in a French prison for 20 months. No attempts to free him were successful. He stayed in prison till June, 1940 when the Germans took Paris. He was then sent to the concentration camp of Sachsenhausen and that is the last known fact about him.
One of the after-war theories say that Grynszpan was kept in prison until the end of war and he was finally freed by the Allies. Then, he came back to Paris, changed his name and started a new life. In 1959 he supposedly got married and became a father of two children. His behaviour is said to have been justified by fear of revenge on him and his family.
The other hypothesis (supposedly based on the Interpol data) says that Grynszpan lived in Paris under a different name. He is said to be seen for the last time at the end of January, 1945 in a Brandenburg prison, where he was registered as Otto Schneider, born on 28th March, 1921. He was was given a number 3520/44.
Which of these hypothesis is true? Maybe none. However, it is known for sure that the deed of Herschel Grynszpan was used by Hitler as a pretext for starting the extermination of Jews living in Germany.

Tłumaczenie: Joanna Łępicka
__________________________________________________________________

KRISTALLNACHT - NOTTE DI CRISTALLO

Il 9 novembre ricorre un anniversario della Notte di Cristallo - strage contro il popolo ebreo compiuta dai nazisti in Germania nel 1938.

Il 28 ottobre 1938 nelle ore notturne alla stazione di frontiera a Zbąszyn dalla parte della Germania arriva un treno. Le persone che viaggiano in questo treno fanno parte di 17 mila ebrei di provenienza polacca arrestati nel territorio tedesco. Inizialmente nessuno e stato fatto entrare in Polonia. La situazione cambia dopo un intervento da parte di ministro degli affari esteri Józef Beck, che prende decisione di far entrare il treno in Polonia. Le autorità' locali invitano gli abitanti a prestare l'aiuto ai rifugiati. Quasi immediatamente vengono organizzati due ambulatori, un ospedale, le cucine e le mense. Le persone più' malate vengono trasferite negli ospedali. Una parte degli ebrei affidata ad una comunità' ebraica. Presto a Zbąszyn viene costruito per loro un campo temporaneo. I parenti ed gli amici arrivano da tutta la Polonia per riprendere i loro cari. A Varsavia viene attivato un comitato per l'aiuto ai rifugiati, con una fililare che opera a Zbąszyn.

Vendetta

Uno dei rifugiati forzati e' il modesto calzolaio Sendel Grynszpan con sua famiglia. Dopo essere arrivato in Polonia egli manda una cartolina postale a Parigi, dove abita Herszel Grynszpan, il suo figlio di diciassette anni. Descrive il susseguirsi degli eventi esprimendo un'indignazione per un atteggiamento delle autorità' tedesche. Herszel, tormentato da quello che e' successo ai loro genitori, decide da solo rivendicare i suoi cari. Il 7 novembre 1938 la mattina presto si reca presso l'ambasciata tedesca a Parigi. Ha intenzione di assassinare l'ambasciatore, il conte Hannes von Welczek. Casualmente incontra l'ambasciatore mentre quest'ultimo sta tornando dalla passeggiata mattiniera. Non sapendo quale sia l'aspetto della persona da lui ricercata, chiede il passante, dove può' trovare von Welczek. Welczek non rivela la sua identità' e lo indirizza verso lo studio che riceve i clienti. Quando Grynszpan entra vede il consulente Ernst vom Rath che stava accanto alla porta dello studio. Pensando che egli sia l'ambasciatore, comincia a sparare i colpi nella sua direzione. Ernst vom Rath e' in vita per ancora due giorni. Muore a seguito delle ferite subite. Mentre viene ascoltato dalla polizia francese Grynszpan dichiara che e' stata la notizia della brutale deportazione degli ebrei a spingerlo all'assassinio. Egli dice "Essere ebreo non e' un reato. Non sono un cane. Ho diritto alla vita e gli ebrei hanno il dritto ad esistere su questo mondo. Ovunque comparivo, ero trattato peggio di un animale.

Notte di cristallo

L'atto di Herszel Grynszpan viene immediatamente utilizzato dai nazisti. Loro solo aspettavano questa scusa. Due giorni dopo l'attentato Joseph Goebbels a Monaco lancia un segnale di vendetta.
Il 9 novembre 1938 le bande degli uomini armati invadono strade delle città' tedesche distruggendo i negozi ebrei e le case, bruciando le chiese e arrestando le persone innocenti. 91 persone diventano vittime della strage organizzata dai nazisti, mentre 30 mila persone vengono arrestate. 177 sinagoghe sono date alle fiamme, 7500 negozi ebrei vengono derubati, inoltre i cimiteri ebrei, gli ospedali e le scuole anch'essi rimangono tutti saccheggiati. Questo evento entra nella storia come "Notte di Cristallo"- una locuzione che prende il nome dalle decine di migliaia di vetrine dei negozi ebrei frantumate, i cui pezzi pervadono le strade.
"La Notte di Cristallo" viene considerata come inizio di Olocausto, cioè' una programmata devastazione degli ebrei da parte dei nazisti. La propaganda del Terzo Reich presenta questi eventi come una vivace protesta della società' contro l'assassinio del conte vom Rath. Julius Streicher, redattore del settimanale "Der Stürmer" scrive: Chiunque faccia quello che fa un ebreo, e' una persona malvagia e un delinquente.  Invece chiunque ripeta qualcosa dopo un ebreo oppure lo voglia imitare, merita lo stesso destino: la distruzione e la morte.

Teorie di complotto

Generalmente si crede che Herszel Grynszpan volesse assassinare l'ambasciatore della Germania a Parigi, il conte Welczek, invece ha ucciso la prima persona che egli aveva incontrato. L'ha fatto perché' i tedeschi nazisti hanno deciso di sopprimere decine di migliaia di ebrei provenienti dalla Polonia - tra cui i suoi genitori. Tuttavia c'è' qualcuno che pensa diversamente. Lo storico tedesco Hans-Jürgen Döscher ritiene che Herszel Grynszpan sapesse esattamente a chi stesse sparando e a quale scopo. Egli sparava ad un suo presunto ex amante che non aveva mantenuto le promesse. Il professore Döscher che insegna la storia moderna all'università' di Osnabrück, ha cercato di ricostruire gli eventi che avevano determinato "La Notte di Cristallo" in maniera molto dettagliata. Il professore ritiene di aver utilizzato i documenti che fin d'ora non sono stati pubblicati da nessuna parte. Tra questi documenti c'erano pure le relazioni dei testimoni ed i diari di un noto scrittore francese André Gide. I risultati della ricerca del professore sono stati presentati dal giornale "Guardian". Da questi risultati emerge che il diplomatico tedesco Ernst vom Rath nell'ambiente omosessuale parigino fosse noto come "Ambasciatrice" oppure "Notre Dame de Paris". Vom Rath era spesso visto nel bar 'Le Boeuf sur le Toit", un bar molto popolare a quei tempi ed e' proprio dove avrebbe conosciuto Herszel Grynszpan. Il diplomata tedesco avrebbe promesso a Grynszpal un passaporto, pero' non ha mantenuto la parola. Cosi' il ragazzo disperato avrebbe deciso di vendicarsi.

Le ulteriori vicende di Herszel Grynszpan non sono chiare. Dopo essere arrestato ha passato 20 mesi in un carcere francese. Tutti i tentativi volti ad ottenere la liberazione non hanno avuto alcun successo. E' stato nel carcere fino al giugno 1940 fino al momento in cui la Germania ha occupato Parigi. Cosi' e' stato trasportato nel campo di concentramento Sachsenhausen e da allora non si sa più' nulla.

Secondo una delle ipotesi nate dopo il periodo di guerra Grynszpan sarebbe tenuto nella prigione fino alla fine della guerra e poi sarebbe liberato dagli alleati. Successivamente sarebbe tornato a Parigi, avrebbe cambiato il cognome e ricominciato la sua vita da zero. Nel 1959 si sarebbe sposato e diventato padre di due bambini. La sua condotta sarebbe il frutto della paura della vendetta contro di lui e la sua famiglia.
Secondo un'altra ipotesi (probabilmente basata sui dati di Interpol) Grynszpan sarebbe vissuto a Parigi sotto un altro cognome. Ultima volta che sarebbe stato visto, era nel gennaio 1945 in una prigione di Brandenburg, dove sarebbe stato registrato come Otto Schneider, nato il 28 marzo 1921. Il suo numero era 3520/44.

Quale di queste ipotesi e' vera? Può' darsi nessuna. Una cosa e' certa. Il gesto compiuto da Herszela Grynszpan e' servito a Hitler come pretesto per intraprendere delle azioni di sterminio su grande scala contro gli ebrei residenti in Germania.
ws

A i fini del presente articolo e' stata utilizzata la terza serie del libro di Franciszek Ryszka “Noc i mgła” (Casa editrice  Książka i Wiedza, Warszawa 1997), nonche' le informazioni reperibili sui forum polacchi e inglesi. Traduzione dalla lingia inglese – Joanna Szymańska.

Tłumaczenie na j. włoski: Agnieszka Irena Martan

________________________________________________________________

«Nuit de Cristal»

            Le 9 novembre est une anniversaire de la «Nuit de Cristal»- un pogrom des Juifs effectué par des hitlériens en 1938 sur le territoire de l'Allemagne.
            La nuit du 28 octobre 1938 un train de voyageurs arrive à la station frontière à Zbąszyń du côté de l'Allemagne. Des passagers du train font une partie des gens arrêtés en Allemagne en nombre de 17 milles- des Juifs d'origine polonaise. Premièrement personne n'est laissée entrer en Pologne. La situation ne change qu’après une intervention du ministre des affaires étrangères, Józef Beck qui prend la décision de permettre le train d'entrer en Pologne. Les autorités locales convoquent des habitants pour donner l'aide aux réfugiés. Tout de suite ils organisent deux centres de pansement, un hôpital, des cuisines et cantines de campagne. Des malades plus grièvement sont transportés aux hôpitaux locaux. La communauté des Juifs s'occupe d'une partie des réfugiés. Peu après à Zbąszyń est créé un camp de transit. Des parents et familiers arrivent de la Pologne entière chercher ses proches. Il est organisé un comité d'aide aux réfugiés à Varsovie dont le succursale fonctionne à Zbąszyń.

            La vengeance

            Un des réfugiés forcés est un cordonnier modeste, Sendel Grynszpan avec sa famille. Après être arrivé en Pologne il envoie une carte postale à Paris où séjourne Herschel Grynszpan, son fils de 17 ans. Sendel décrit le déroulement de ces événements en exprimant son indignation sur le comportement des autorités allemandes. Herschel, qui ne peut pas pardonner le dommage occasionné à ses parents, décide de les venger lui-même.
            Tôt le matin du 7 novembre 1938 il se rend vers l'ambassade allemande à Paris. Il a l'intention de tuer l'ambassadeur, comte Johannes von Welczeck. Par hasard, il le rencontre retournant d'une promenade matinale. Parce qu'il ne sait pas quelle est l'apparence de l'ambassadeur, Herschel demande au passant où il peut trouver Welczeck. Celui-ci, ne relevant pas son identité, lui dirige vers l'accueil. Quand Grynszpan entre, il voit un conseilleur de l'ambassade, Ernst vom Rath à la porte du bureau. En pensant que c'est l'ambassadeur, il tire dans sa direction. Ernst vom Rath vit encore deux jours. Il meurt à cause des blessures reçues. Grynszpan interrogé par la police française témoigne qu'il était provoqué à commettre ce crime par l'information sur la déportation brutale des Juifs. Il dit: «Être Juif n'est pas le crime. Je ne suis pas chien. J'ai le droit de vivre et les Juifs ont le droit d'exister dans ce monde. N'importe où je ne me suis apparu, j'ai été traité pire qu' un animal».

            La Nuit de Cristal

            Des nazis profitent tout de suite de l'acte de Herschel Grynszpan. Ils n'attendirent qu'un prétexte pareil. Deux jours après l'attentat Joseph Goebbels donne un signe de revanche à Munich. Le 9 novembre 1938 les fascistes sortent dans les rues des villes allemandes en démolissant des magasins et des maisons juifs, en brulant des temples et en arrêtant des gens innocents. 91 personnes sont des victimes du pogrom mis en scène par des hitlériens, 30 milles sont arrêtes. 177 synagogues est en flamme, 7500 magasins juifs ainsi que des cimetières, hôpitaux et écoles juifs sont pillés. Cet événement entra dans l'histoire nommé «La Nuit de Cristal» ce qui vient des dizaines de milles des vitrines des magasins juifs cassées dont les éclats couvraient les rues.
            «La Nuit de Cristal» est reconnue comme début de Shoah, de l'extermination des Juifs planifiée par des nazis. La propagande de la IIIème Reich, présente ces événements comme une protestation vive contre le meurtre du conseilleur vom Rath. Le rédacteur de l'hebdomadaire «Der Strümer», Julius Streicher écrit: «Chacun qui fait, ce qu'un Juif fait- il est gredin, criminel. Mais chacun qui répète d’après un Juif ou veut l'imiter, mérite le même destin: l'extermination et la mort».

            Les théories du complot

            Il est considéré généralement que Herschel Grynszpan voulut tuer l'ambassadeur de l'Allemagne à Paris, le comte Welczeck mais il assassina la première personne rencontrée. Il le fit parce que l'Allemagne hitlérienne décida de se débarrasser d'une dizaine de milles des Juifs arrivés de la Pologne, parmi eux ses parents. Cependant, il existe quelqu'un qui pense autrement. Un historien allemand, Hans-Jurgen Döscher constate que Herschel Grynszpan savait justement sur qui il tirait et pourquoi. Et il tira sur son prétendu ex-amant qui ne s'acquitta pas de ce qu'il avait promis. Le professeur Döscher, qui donne des cours de l'histoire contemporaine à l’université d'Osnabrück, se chargea de reproduire minutieusement des événements provoquant la «Nuit de Cristal». Le professeur estime qu'il se servait des documents qui n’étaient pas encore publiés, entre eux se trouvèrent des souvenirs des témoins et des journaux intimes d’André Gide. «The Guardian» présenta des résultats de recherche d'où on peut relever que le diplomate allemand Ernst vom Rath était connu dans l'endroit parisien des homosexuels comme «l'ambassadrice» ou «Notre-Dame de Paris». Il était vu souvent dans un bar populaire «Le Bœuf sur le Toit» où il aurait faire connaissance de Herschel Grynszpan. Le diplomate allemand aurait promis à Grynszpan d'arranger un passeport mais il ne tint pas ses promesses. Le garçon désespéré décida de se venger.

            Le destin suivant de Herschel Grynszpan n'est pas clair. Après être arrêté il se trouva en prison française pendant 20 mois. Tout les essaies de le délivrer ne donnèrent pas de résultats positifs. Il resta en prison jusqu'au juin de 1940 quand les Allemands conquièrent Paris. Il était transporté au camp de concentration à Sachsenhausen et on n'entendirent plus parlé de lui. Une des hypothèses de la période après la guerre dit que Grynszpan resta en prison jusqu'à la fin de la guerre et était libéré par les alliés. Puis il rentra à Paris, il changea le nom et recommença sa vie. En 1959 il devrait se marier et devenir père de deux enfants. Son comportement résulterait de crainte de vengeance contre lui et sa famille.
            Une autre hypothèse (basée sur les donnés de l'Interpol) dit que Grynszpan vécut à Paris sous un autre nom. Il était vu pour la dernière fois à la fin du janvier 1945 en prison où il était enregistré sous le numéro 3520/44 comme Otto Schneider, né le 8 mars 1921.
            Quelle hypothèse est correcte? Peut-être aucune. Il est sur que l'acte de Herschel Grynszpan servit à Hitler comme prétexte de commencer l'extermination des Juifs habitant en Allemagne d'une grande envergure.

Tłumaczenie na j. francuski: Katarzyna Byczek
5-11-2012
________________________________________________________________

KRISTALLNACHT - KŘIŠŤÁLOVÁ NOC

9. listopadu připomínáme si výročí Křišťálové noci, protižidovského nacistického pogromu na území Německa z roku 1938. 
28 října 1938 v nočních hodinách na pohraniční nádraží v Zbąszyni vjede osobní vlak z Německa.  Lidé cestující vlakem patří k 17 tisícům zatčených Židů polské státní příslušnosti na území Německa.  Polská strana na začátku nechce jich vpustit. Teprve intervence ministra vnitra Jozefa Becka upravuje situaci. Rozhoduje on o vpuštění vlaku do Polska. Místní orgány žádají obyvatele o pomoc utečencům. Okamžitě jsou organizované dvě ambulatória, nemocnice, polní kuchyně a kantýny. Těžce nemocní jsou převezeni odvezení do okolních nemocnic.   Židovská obec přejímá část vystěhovalců.              
V Zbąszyni vzniká pro je prozatímní tábor. Příbuzní a známí z celého Polska přijíždí odbírat své blízké.  V Zbąszyni funguje pobočka Komitétu pro pomoc uprchlíkům vzniklého ve Varšavě.

Pomsta

Jedním z nuceně přesídleních je taký skromný obuvník Sendel Grynszpan s rodinou. Po příjezdu do Polska posílá pohlednice do Paříži, kde bydlí jeho sedmnáctiletí syn Herszel Grynszpan. Popisuje průběh událostí a vyjadřuje rozhořčení nad chováním německých orgánů. Herszel nemůže odpustit křivdu spáchanou na jeho rodiče a rozhoduje se pomstít za osud svých blízkých. 7. listopadu 1938 se brzy ráno vypravuje  ke německému velvyslanectví v Paříži. Plánuje zavraždit velvyslance hrabě Hannesa von Welczka.  Náhodou setkává velvyslance vracejícího z ranní procházky. Nevědět jak vypadá člověk, kterého hledá ptá se chodce kde může nalézt von Welczka.  Von Welczek nevyzradí své identity a nasměruje ho do kanceláře přijímací zákazníky. Kdy Grynszpan vejde dovnitř vidí legačního sekretáře Ernsta vom Ratha stojícího ve dveřích kanceláře. Pokládá ho za velvyslance a začíná střílet v jeho směrů.  Ernst vom Rath žije potom ještě dva dny. Následkem ran umírá. Vyslýchán francouzskou policii Grynszpan svědčí, že do zločinu tlačila ho informace o drastické deportaci Židů. Říká: „Být Židem není zločin.  Já nejsem pes.  Mám právo žít a Židé mají své právo existovat na tomto světě. Kdekoliv jsem se ukázal, všichni se mnou zacházeli hůř než se zvířetem”.

Křišťálová noc

Čin Herszela Grynszpana okamžitě vykořisťují nacisté. Jen čekali na tu záminku.  Dva dny po atentátu v Mnichově Joseph Goebbels dává signál k pomstě.
9. listopadu 1938 na ulicích německých měst vychází nacistické bojůvky, demolují židovské obchody a domy, pálí synagogy a zatýkají nevinné lidi.  Oběťmi inscenovaného nacisty pogromů je 91 osob, a 30 tisíc je zatčených.  177 synagog je vypálených, 7500 židovských obchodů je zdemolovaných, a židovské hřbitovy, nemocnice a školy jsou rabované.  Událost ta je označovaná jako "Křišťálová noc" podle rozbitých výloh židovských obchodů, kterých úlomky leží na ulicích.
"Křišťálová noc" je považovaná za začátek Holocaustu, to je plánového zničení Židů.  Propaganda Třetí říše tvrdí, že pogrom je dravým odporem společnosti proti zavraždění legačního sekretáře vom Ratha. Julius Streicher, redaktor týdeníku "Der Stürmer" píše:  "Kdokoliv dělá to, co dělá Žid, je darebák,  zločince.   Kdo opakuje něco za Židem nebo chce ho následovat, zasluhuje na stejný osud: zničení a smrt".  
Spiklenecké teorie

Považuje se, že Herszel Grynszpan chtěl zavraždit německého velvyslance v Paříži, hrabě Welczka, zastřelil zase první setkánou osobu.  Popudem k tomu činu bylo vypovězení tisíců polských Židů z Německa do Polska, ke kterým patřili jeho rodiče. Existuje jen osoba, která myslí jinak.  Německý historik Hans-Jürgen Döscher tvrdí, že Herszel Grynszpan přesně věděl ke komu a proč střílí.  Střelil k svému bývajícímu domnělému milencovi, který nesplnil slibu. Profesor Döscher, který přednáší na univerzitě v Osnabrück současnou historie, chce udělat detailní rekonstrukce události, které přivedly do „Křišťálové noci”. Profesor tvrdí, že použil dosud nikde nepublikované dokumenty. Mezi těmi dokumenty jsou taký svědecké výpovědí a deníky známého francouzského spisovatele André Gide.  Následky výzkumů profesora uváděly noviny "Guardian”. Podle výzkumu německý diplomat Ernst vom Rath byl známý v pařížským homosexuálním středisku jako velvyslancova nebo jako "Notre Dame de Paris". Vom Rath často pobýval v populárním baru "Le Boeuf sur le Toit", kde se měl taký seznámit  z Herszelem Grynszpanem. Německý diplomat prý slíbil, že zařídí Grynszpanovi pas, ale toho slibu nesplnil. Zoufalý kluk chtěl se pomstít.

Další osudy Herszela Grynszpana nejsou zcela jasné. Po zatčení strávil ve francouzském vězení 20 měsíců. Všechny úsilí o jeho osvobození nepřinesly efekt. Ve vězení byl do června 1940., kdy Němci obsadili Paříž. Byl převezen do koncentračního tábora Sachsenhausen, a nebylo po něm ani vidu ani slechu.

Jedna z hypotéz mluví, že Grynszpan byl zatčen až do konce války a byl osvobozen alianty. Potom se vrátil do Paříže, změnil si jméno a znovu začal život. Měl se prý oženit  v roce 1959 a být otcem dvou děti. Jeho jednání mělo vyplývat ze strachu před pomstou na něm a jeho rodině.
Jiná hypotéza (prý opřená o údaje Interpolu) praví, že Grynszpan žil v Paříži pod jiným jménem. Naposledy měl být viděn v konce ledna 1945. ve vězení Brandenburgu, kde byl zaznamenán jako Otto Schneider, narozen 28. března 1921. Měl číslo 3520/44.
Která z těch hypotéz je pravdivá?  Je možné, že žádná. Určité je, že čin Herszela Grynszpana posloužil jako záminka k masové exterminace bydlících v Německu Židů.

Pří psaní tohoto textu byla vyuzená kniha "Noc a mlha" (Franciszek Ryszka, nakladatelství Książka i Wiedza, Varšava 1997, třetí vydání) a také informace z polských a anglických webových stránek. 

Tłumaczenie na j. czeski: Magda Klimek

___________________________________________________________

KRISTALLNACHT

Am 9. November gedenken wir der „Kristallnacht”, des Pogroms gegen Juden, der im Jahre 1938  in Deutschland von Nationalsozialisten inszeniert wurde.

In der Nacht am 28. Oktober 1938 kommt auf den Grenzbahnhof in Bentschen (Zbąszyń) ein Personenzug aus Deutschland an. Die Reisenden gehören zur Gruppe der 17 000 Juden polnischer Abstammung, die in Deutschland verhaftet wurden. Anfangs wird ihnen die Einreise verweigert. In die Situation greift der polnische Außenminister Józef Beck ein. Dank seiner Entscheidung wird der Zug schließlich nach Polen gelassen. Die lokalen Behörden rufen die Bewohner auf, den vertriebenen Juden zu helfen. Fast sofort werden zwei Ambulanzen, ein Krankenhaus, Feldküchen, und Kantinen errichtet. Die schwer kranken Menschen werden in die naheliegenden Krankenhäuser transportiert. Ein Teil der Deportierten wird von der jüdischen Gemeinde übernommen. Bald entsteht für sie ein Übergangslager in Bentschen. Die Verwandten und Bekannten der Deportierten kommen dorthin, um sie abzuholen. In Warschau wird ein Komitee für Hilfe der Juden gegründet, dessen Niederlassung sich in Bentschen befindet.

Rache

Zu diesen Zwangsflüchtlingen gehört ein bescheidener Schuster, Sendel Grynszpan, und seiner Familie. Nachdem er in  Polen angekommen ist, schickt er eine Postkarte nach Paris, wo sich sein 17-jähriger Sohn, Herszel Grynszpan, aufgehalten hat. Er beschreibt den Verlauf der Deportation und drückt seine Empörung über das Vorgehen der deutschen Behörden aus. Herszel kann sich mit dem grausamen Schicksaal seiner Familie nicht abfinden. Er hat sich dazu entschieden sich auf eigener Faust seine Nächsten zu rächen. Am frühen Morgen des 7. Oktober 1938 fährt er in die deutsche Botschaft in Paris. Er hatte vor, den Grafen Johannes von Welczek, den Botschafter, zu ermorden. Zufälligerweise traf Grynszpan den Botschafter, der von dem morgendlichen Spaziergang zurückkommt. Da er nicht wusste , wie der von ihm  gesuchte Mensch aussah, fragte er den Passanten, wo der Botschafter zu erreichen sei. Ohne seine Identität zu verraten, verweiste er ihn von Welczek an die Kanzlei, die für Petenten zuständig waren. Grynszpan betrat die Kanzlei und sah dort Ernst vom Rath, den Rechtsberater. Aus Überzeugung, dass vor ihm der Botschafter stand, begann er auf ihn zu schießen. Ernst vom Rath lebte danach noch 2 Tage. Er starb infolge der erlittenen Verletzungen. Grynszpan, von der französischen Polizei verhört, sagte aus, dass die Nachricht über die brutale Judendeportation ihn zu dieser Tat bewogen habe. Grynszpan gestand:„Ein Jude zu sein, ist kein Verbrechen. Ich bin kein Hund. Ich habe Recht zu leben, und die Juden haben auch Recht auf dieser Welt zu leben. Wo auch immer ich war, wurde ich schlimmer als ein Tier behandelt“.

„Kristallnacht“

Auf so einen Vorwand haben die Nationalsozialisten nur gewartet. Zwei Tage nach dem Attentat von Grynszpan gibt Joseph Goebbels in München das Signal zur Vergeltung. Am 9. November 1938 gehen faschistische Kampftruppen auf die Straßen von deutschen Städten. Sie demolieren  jüdische Geschäfte und Häuser, verbrennen Synagogen und verhaften unschuldige Menschen. Infolge des von Nationalsozialisten inszenierten Pogroms kommen 91 Menschen ums Leben, 30 000 Menschen werden inhaftiert. 177 Synagogen stehen in Flammen, 7500 jüdische Geschäfte werden geplündert, jüdische Friedhofe, Schulen und Krankenhäuser werden zerstört. Das Ereignis geht in die Geschichte als „Kristallnacht“ ein – der Name bezieht sich auf Glasscherben von den jüdischen Geschäften, die auf den Straßen verstreut lagen. „Kristallnacht“ wird für den Beginn des Holocaust, d.h. der von Nationalsozialisten geplantensystematischen Judenausrottung, gehalten. Die Propaganda des III Reiches stellt diese Ereignisse als ein vehementer Protest der Gesellschaft gegen die Ermordung des Rechtsberaters vom Rath dar. Julius Streicher,  Chefredakteur von der Wochenzeitung „Der Stürmer“ schreibt: „Wer immer es tut, was der Jude tut, ist Schuft und Verbrecher. Wer etwas nach dem Juden wiederholt oder ihm nachmachen will, verdient  das gleiche Schicksal: Vernichtung und Tod“.

Verschwörungstheorien

Allgemein ist man der Meinung, dass Herszel Grynszpan den deutschen Botschafter in Paris, Grafen Welczek ermorden wollte. Stattdessen erschoss er aber die erste getroffene Person. Er hat das gemacht, weil die Nationalsozialisten in Deutschland sich entschieden haben, ein paar Tausend Juden, die aus Polen angekommenen sind,  zu vernichten. Unter den Menschen waren auch seine Eltern. Es gibt aber eine Person, die eine andere Vermutung annimmt. Ein deutscher Historiker Hans-Jürgen Döscher behauptet, dass Herszel Grynszpan genau wusste auf wen er schoss und warum. Ihm zufolge schoss Grynszpan  auf seinen vermutlichen ex-Geliebten, der seine Versprechen nicht gehalten hatte. Professor  Döscher, der an der Universität in Osnabrück Vorlesungen über Zeitgeschichte hält, hat versucht, den Verlauf der Ereignisse, die zur „Kristallnacht“ geführt haben, genau zu rekonstruieren. Der Professor sagt, dass er zu diesem Zweck  die Dokumente genutzt hat, die bisher noch nie veröffentlicht wurden. Unter diesen Dokumenten gibt es Aussagen der Zeugen und Tagebücher von dem bekannten französischen Schriftsteller André Gide. Die Erfolge der Untersuchung wurden von der „Guardian“ Zeitung bekannt gegeben. Es hat sich herausgestellt, dass der deutsche Diplomat Ernst vom Rath in dem französischen homosexuellen Milieu als „Diplomatin“ oder „Notre Dame de Paris“ bekannt war. Vom Rath besuchte oft das damals populäre  Bar „Le Boeufsur le Toit" und da sollte er Hernesz Grynszpan kennen gelernt haben. Der deutsche Diplomat soll Grynszpan versprochen haben, dass er ihm einen deutschen Pass besorgt. Sein Wort hat er aber nicht gehalten. Der verzweifelte Junge wollte sich rächen.

Das spätere Schicksal von Herszel Grynszpan ist unbekannt. Nachdem er verhaftet wurde, blieb er für 20 Monate in einem französischen Gefängnis. Alle Bemühungen ihn frei zu lassen sind gescheitert. Er blieb im Gefängnis bis zum Juni 1940, als die Deutschen Paris besetzt haben. Von dort wurde er ins Konzentrationslager Sachsenhausen transportiert, wo er spurlos verschwunden ist.

Eine der Hypothesen, die nach dem Krieg verbreitet wurden, lautet, dass Grynszpan im Gefängnis bis zum Ende des Krieges blieb. Dann wurde er von Alliierten frei gelassen. Danach kam er in Paris zurück, hat seinen Nachnamen geändert und begann ein neues Leben. 1959 soll er geheiratet haben und Vater von zwei Kindern geworden sein. Diese Vorgehensweise soll durch Angst vor der Rache an ihm und seiner Familie motiviert gewesen sein.

Eine andere Hypothese besagt (sie soll auf Daten von Interpol basieren), dass Grynszpan in Paris unter einem anderen Namen gewohnt hat. Zum letzten Mal soll er Ende Januar 1945 im brandenburgischen Gefängnis gesehen worden sein, wo er als Otto Schneidergeboren am 28. Marz 1921 registriert wurde. Seine Nummer war 3520/44.

Welche von den Hypothesen richtig ist? Vielleicht keine. Eine Sache ist aber sicher. Die Tat von Herszel Grynszpan hat Hitler als Vorwand gedient, die Vernichtungsmaßnahmen gegen die in Deutschland wohnhaften Juden zu ergreifen.

Bei Verfassung dieses Textes wurde die dritte Auslage des Buches von Franciszek Ryszka „Noc i mgła“ (Książka i Wiedza Verlag, Warschau 1997) und die Informationen auf polnischen und englischen Internetseiten verwendet.

Tłumaczenie: Maja Jabłońska 

Herszel Grynszpan

Ernst vom Rath

Aresztowanie Herszela Grynszpana po zamachu.

Płonąca synagoga

Skutki Kristallnacht


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz