niedziela, 24 kwietnia 2016

Rocznica śmierci dr. Stefana Mirau, więźnia KL Stutthof ANIOŁ DOBROCI W STUTTHOFIE


Dr Stefan Mirau, harcerz, lekarz, działacz Polonii GdańskiejPrzypominamy sylwetkę doktora medycyny Stefana Miraua, jednego z założycieli i współtwórców harcerstwa polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku. Dr S. Mirau niewątpliwie należy do grona postaci, które na trwałe zapisały się w pamięci przedstawicieli Polonii Gdańskiej jako harcerz, lekarz, społecznik i więzień KL Stutthof.Urodził się 2 sierpnia 1901 r. w Różanach pod Pruszczem w rodzinie ziemiańskiej Jana i Heleny z Kręckich. W wieku szkolnym uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej w Kościerzynie, a następnie do niemieckiego Gimnazjum Państwowego w Gdańsku, w której założył w 1917 r. tajne Towarzystwo Filaretów. Był też współtwórcą tajnej drużyny skautowej, którą szkolił razem z A. Liczmańskim w lasach w Oliwie. Brał także udział w utworzeniu 8 sierpnia 1920 r. pierwszej na terenie Gdańska męskiej drużyny harcerskiej im. Zygmunta Augusta, której został pierwszym drużynowym. Kilka miesięcy później przyczynił się także do powstania drużyny harcerskiej dla dziewcząt im. Emilii Plater kierowanej przez Zofię Cezarównę zostając jej pierwszym opiekunem.Działalność zawodowa i społeczna na terenie Wolnego Miasta GdańskaPo uzyskaniu matury w 1921 r., rozpoczął studia medyczne w Monachium, które ukończył w 1926 r. na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie. W latach 1926-1928 pracował w Berlinie przygotowując w tym czasie pracę doktorską „Technika transfuzji krwi", którą napisał pod kierunkiem promotora dr medycyny i chirurgii Alfreda Grotjahna, dziekana Wydziału Medycyny i obronił 16 lutego 1928 roku. Następnie jako internista-kardiolog pełnił obowiązki ordynatora oddziału wewnętrznego, początkowo w szpitalu św. Jadwigi, a potem w szpitalu św. Józefa w Berlinie, gdzie zdobył specjalizację w dziedzinie interny, neurologii i kardiologii. Pomimo uzyskania ciekawej i dobrze płatnej propozycji dalszej pracy w Berlinie, powrócił w 1932 r. do Gdańska.

W 1933 r. uzyskał zgodę Gdańskiej Izby Lekarskiej na podjęcie pracy w charakterze specjalisty chorób wewnętrznych. Ponadto pełnił społeczną funkcję kierownika Poradni dla Matki i Dziecka w Polskim Czerwonym Krzyżu. Zajmował się wygłaszaniem prelekcji dla polskiej ludności popularyzując wiedzę medyczną, przyjmując na badania i lecząc bezpłatnie polskich kolejarzy, pocztowców, harcerzy i podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża. Działał także aktywnie w polskich organizacjach w Gdańsku: Gminie Polskiej, Towarzystwie Ludowym „Jedność", Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki i w Macierzy Szkolnej. Utrzymywał bliskie kontakty z zasłużonymi dla krzewienia polskości w Gdańsku z rodzinami Kręckich, Liczmańskich, Filarskich, Kopczyńskich i Tejkowskich.

Od 1936r. ponownie zaczął działać w gdańskim harcerstwie. Został wybrany członkiem Zarządu Gdańskiego Okręgu ZHP i otrzymał nominację na kierownika Referatu Lekarskiego w Komendzie Gdańskiej Chorągwi Harcerzy. Za działalność społeczną w 1938 r. odznaczono go Srebrnym Krzyżem Zasługi.WojnaW pierwszym dniu wojny 1 września 1939 r. dr S. Mirau został najpierw pozbawiony przez hitlerowskie władze prawa wykonywania zawodu, a następnie wolności. Gdańskie gestapo aresztowało go 10 września 1939 r. i uwięziło wraz z innymi działaczami polskimi w Victoria Schule, a następnie w obozie dla jeńców cywilnych w Gdańsku Nowym Porcie. W wyniku interwencji podjętej na prośbę matki przez prof. dr A. Grotjahna, promotora pracy doktorskiej S. Miraua, dr Wolfa z Siedlic i innych niemieckich lekarzy, komendant Komendantury Obozów Jenieckich Gdańsk Max Pauly zwolnił dr Miraua, wydając mu jednocześnie pismo polecające w sprawie jego zatrudnienia w Gdańsku. Tymczasem, w wyniku interwencji podjętej przez Gdańską Izbę Lekarską w gdańskim gestapo, został on tydzień później ponownie aresztowany i osadzony w obozie w Nowym Porcie, w którym przebywał do lutego 1940 r., opiekując się współwięźniami w izbie chorych.Zesłany do KL StutthofW hitlerowskim obozie Stutthof zarejestrowany jako więzień polityczny nr 7924 został skierowany do pracy w rewirze. W latach 1940-1942 z narażeniem własnego życia udzielał pomocy chorym współwięźniom, spośród których niejednego ocalił od śmierci. Swoją postawą zjednał sobie szacunek i uznanie współwięźniów, którzy nazywali go „Aniołem Dobroci"'. Sam w liście do matki napisał: „Pomimo wszystkich utrapień i cierpień jestem zadowolony i szczęśliwy, bo mogę wspomagać najbiedniejszych z towarzyszy".Zmarł o godz. 5-tej rano 24 kwietnia 1942 r. chory na tyfus plamisty, na rękach współwięźnia dr Juliana Węgrzynowicza. „Znany był w obozie jako, w całym tego słowa znaczeniu humanista, z pełnym zacności podejściem do każdego" - tak w swojej relacji napisał o nim dr J. Węgrzynowicz, więzień KL Stutthof nr 9230. Pochowano go na cmentarzu na gdańskiej Zaspie. Po wojnie jedna z ulic w Gdańsku-Oliwie została nazwana Jego imieniem.Elżbieta Maria Grot

Kierownik Działu Naukowego Muzeum Stutthof


Dr Stefan Mirau (z lewej), w towarzystwie dr. Franciszka Kręckiego, który również został zamordowany w KL Stutthof, w egzekucji działaczy Polonii Gdańskiej w dniu 11.01.1940r. Nigdzie dotychczas nie publikowaną fotografię udostępniła kustosz Elżbieta Grot.

 

Ulica Stefana Miraua w Gdańsku-Oliwie. Źródło: Google.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz